תנאי שימוש באתר

1. כללי 

1.1. ברוכים הבאים לאתר www.arttourism.co.il שרות כרטיסים וטיולים ברחבי ספרד , האתר פועל, בין היתר, כמתווך בין רוכשים לבין מוכרי הכרטיסים שרותי קרקע ברחבי ספרד. 

1.2. השימוש ו/או הרכישה באתר כפופים להוראות ולתנאים המופיעים במסמך זה )להלן: "תנאי השימוש,(" ואלה חלים, ללא תנאי, על כל משתמש או רוכש באתר )להלן: "המשתמש/ים(" לאחר שנכנס לאתר וקרא הוראות ותנאים אלה בעיון. 

1.3. בשימושך באתר זה, הנך מאשר את הסכמתך לתנאים אלו ולמדיניות הפרטיות של אתר )להלן: "מדיניות הפרטיות,(" אשר כולם מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה, וכן אתה מאשר כי קראת תנאי שימוש אלה זה בעיון ובקפידה, הבנת אותו והנך מסכים כי יחול עליך ללא יוצא מן הכלל. 

1.4. החברה רשאית, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, לשנות את תנאי השימוש באתר על ידי עדכונו של מסמך זה.

1.5. החברה רשאית בכל עת ומבלי לתת על כך הודעה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק או להשהות את 

הפעלת האתר, באופן חלקי או כולל, או לתקן או לשנות את אופיו ותוכנו. 

1.6. תנאי השימוש באתר מיועדים לנשים וגברים כאחד ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. 

1.7. כותרות הפרקים להלן מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא תשמשנה בפרשנות תנאי השימוש.

1.8. השימוש באתר מותר למטרות אישיות בלבד של המשתמש בלבד ואין לבצע בו כל שימוש וכל רכישה למטרות מסחריות. 

1.9. כל התמונות באתר, לרבות מפות האצטדיונים,אולמות וכיו"ב, מיועדות להמחשה בלבד. 

2. רכישה באתר 

2.1. רשאים לרכוש באתר משתמשים שהינם מעל גיל 18 ושהינם כשרים לבצע פעולות משפטיות מחייבות. משתמשים המבצעים רכישה באתר מתחייבים למסור פרטים נכונים ומדויקים בהליך הרכישה. אין למסור פרטים של צד שלישי כלשהו. 

2.2 בעת ביצוע הזמנה באתר הרוכש עשוי להידרש לספק מסמכים מזהים, לדוגמה העתק רישיון נהיגה, דרכון, 

כרטיס אשראי חתום וכיוצא בזאת. אימות הזהות נועדה, בין היתר, על מנת להגן על האתר ו/או המשתמשים בו. 

2.3. היות וכרטיסי הכדור רגל הנמכרים באתר נמכרים דרך שוק משני, מחירי הכרטיסים, במקרים רבים, הינם 

מעל המחיר בקופות או מעל "הערך הנקוב" המצוין על גבי הכרטיס. 

2.4. מחירי הכרטיסים כוללים מעת לעת חיוב עבור שירותים נוספים ודמי טיפול כמוגדר בכל הזמנה. המחירים 

המצוינים באתר אינם כוללים מיסים כלשהם והרוכש יישא בתשלום כל מס שיחול, אם יחול, בגין הזמנתו. 

המחירים המפורטים באתר הם במטבע הנקוב צידם אולם במקרה בו לא מצוין המטבע, המטבע שיחול הוא 

המטבע בעיר בו מתקיים האירוע הרלוונטי. 

2.5. החברה נוקטת במאמצים להבטיח כי המחירים המצוינים באתר הינם המחירים הנכונים והמדויקים, יחד עם זאת ככל שיתברר כי חלה טעות במחיר המצוין באתר, המחיר לתשלום יהיה המחיר הנכון והמדויק. 

2.6. התשלומים באתר יתאפשרו באמצעות כרטיס אשראי. סליקת הכרטיסים מתבצעת על ידי החברה או על ידי ספק הכרטיסים. 

2.7. ההזמנות באתר הינן סופיות ומרגע אישור ההזמנה על ידי החברה לא יתאפשר ביטול ההזמנה ו/או החלפת כרטיסים ו/או החזר כספי, לרבות במקרה של אובדן ו/או נזק ו/או גניבה ו/או השמדה. 

2.8. מבלי לפגוע באמור בסעיף 2.7 לעיל, אין בביצוע ההזמנה על ידי המשתמש כדי להבטיח את זמינות הכרטיסים/הטיולים אותם בחר המשתמש ויכול להיות מקרה בו כרטיסי/טיולים שהוזמנו על ידי המשתמש אינם זמינים עוד במחיר ו/או בכמות המצוינים בהזמנת המשתמש. הזמנה תיחשב כמאושרת רק לאחר אישורה בכתב על ידי החברה. 

2.9. במקרה שאירוע/טיול נדחה, יכובדו הכרטיסים/טיולים שהוזמנו על ידי המשתמש במועד החדש שנקבע לאירוע. 

2.10. במקרה שבוטל אירוע, החזר כספי יינתן בכפוף להחזרים וזיכויים מאת ספקי הכרטיסים/טיולים וכנגד השבת הכרטיסים על ידי המשתמש. בכל ביטול כאמור יחולו דמי טיפול בהם יישא המשתמש. אלא אם צוין שיעור אחר בהזמנה דמי הטפול יהיו בשיעור של 10% ממחיר ההזמנה. 

2.11. החזר יבוצע במטבע המקורי בו בוצעה ההזמנה. המשתמש יישא בתשלום דמי המרה, לרבות אך לא רק, כפי שיידרש על ידי הבנק של המשתמש. 

2.12. הכרטיסים/טיולים יסופקו למשתמש בהתאם לשיטת המשלוח אשר בחר המשתמש בעת ההזמנה. 

2.13. בהזמנות לחלק מהאירועים ספורט , לרבות אך לא רק, ליגות ספורט מקצועיות שלא בעונה season) ,(off מופעי מוזיקה, , מועד משלוח הכרטיסים הינו מועד משוער. 

2.14. בחלק מן האירועים, אספקת הכרטיסים תיעשה באמצעות משלוח "כרטיס אלקטרוני" בדואר אלקטרוני ו/או בדרך אחרת. המשתמש מתחייב בזאת לא להעתיק ו/או לשכפל ו/או לעשות כל שימוש לא הוגן בכרטיסים האלקטרוניים. עשה המשתמש שימוש לא הוגן כאמור בכרטיסים האלקטרוניים, ייחשב הדבר להפרה חמורה ויסודית של תנאי השימוש. 

2.15. המשתמש מסכים ומתחייב להתנהג באופן נאות ולציית לכל החוקים והמדיניות במקום בו נערך האירוע. 

3. קניין רוחני 

3.1. האתר ותוכנו, לרבות אך לא רק זכויות היוצרים בכל הטקסטים, החומרים, היישומים, העיצוב הגרפי, הקבצים, הקודים, התמונות וסימני המסחר בו )להלן: "התוכן,(" שייכים לחברה ו/או לצד שלישי אשר התיר לה את השימוש בהם, והם מוגנים על ידי החקיקה הלאומית והבינלאומית הרלוונטית. 

3.2. המשתמש אינו רשאי להעתיק, להדפיס, לשמור או להשתמש באופן אחר בתוכן האתר אלא לביצוע הזמנה באתר בהתאם לתנאי שימוש אלה. 

3.3. השימוש באתר ובתכנים שבו הינו "כפי שהוא" IS") ,("AS דהיינו, ללא כל אפשרות להתערבות או שינוי מצד משתמש כלשהו ולצרכים פרטיים בלבד. אסור בתכלית האיסור להשתמש באתר ו/או בתוכנו, באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות או לשם העתקה, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה, או הפצה בכל דרך שהיא על ידי משתמש כלשהו, ללא ההסכמה מראש ובכתב של החברה. 

3.4. אין באתר או באמור בו, במפורש או במשתמע, מכוח השתק או בכל דרך אחרת, משום מתן רישיון או זכות להשתמש בסימני המסחר המופיעים באתר ללא ההסכמה בכתב של החברה. 

4. הפרת תנאי השימוש 

4.1. הייתה לחברה סיבה לחשוד כי הפר משתמש תנאי מתנאי השימוש, החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, לנקוט באחת או יותר מהפעולות המפורטות להלן, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד העומדים לחברה על פי דין: 

4.1.1. לחסום את גישת המשתמש לאתר; 

4.1.2. לבטל את הזמנת הכרטיסים של המשתמש; 

4.1.3. לדרוש ו/או לתבוע מהמשתמש כל סעד לו הינה זכאית, לרבות פיצוי כספי ו/או צו מניעה. .4.2 מובהר בזאת כי במקרה של הפרת תנאי כאמור לא תהיה למשתמש כל זכות לקבלת החזר כלשהו מאת החברה.

5. הגבלת אחריות 

5.1. החברה משקיעה מאמצים על מנת שהאתר ותוכנו יכללו מידע שלם, מדויק, אמין ועדכני, אך אין היא מעניקה התחייבות ו/או מצג באשר לרמת הדיוק שלהם. המשתמשים מאשרים ומקבלים, כי החברה עשויה שלא לשלוט בתוכן ו/או באבטחת האתר ושירותיו באופן כולל, ולאור זאת, החברה אינה אחראית לאבטחת האתר ו/או לתוכן שבו. 

5.2. כמו כן, החברה משקיעה מאמצים סבירים על מנת להבטיח את התחזוקה והזמינות של האתר, תוכנו ושירותיו, אולם, על אף מאמצי החברה, הפעילות באתר עשויה להיות מופרעת, מופסקת, מושהית או מעוכבת, באופן קבוע או זמני, בשל גורמים או אירועים אשר אינם בשליטת החברה או שלא מרצונה. 

5.3 המשתמשים מסכימים כי באחריותם לבדוק ולהעריך את האתר והתוכן, כהגדרתו לעיל, וכי האחריות לכל סיכון אשר עשוי להיגרם למשתמשים כתוצאה מהשימוש בתוכן, כולו או חלקו, כולל, בין היתר, כל החלטה 

שהמשתמשים עשויים לקבל בהתבסס על הדיוק, השלמות, האמינות והשימושיות של התוכן, מוטלת עליהם. 

5.4. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי השימוש באתר הינו על בסיס "AS­IS" והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, מכל מין וסוג, אשר ייגרמו למשתמשים כתוצאה מהשימוש באתר ו/או 

בתוכן, בין שהחברה צפתה אותם ובין שלא, בין שהחברה יכלה לצפות אותם ובין שלא. 

5.5. אחריותה של החברה בקשר עם כל הזמנה, לכל נזק או הוצאה, מכל מין וסוג, בין שהחברה צפתה אותם ובין שלא, בין שהחברה יכלה לצפות אותם ובין שלא, מוגבלת לנזקים ישירים בלבד ועד לסכום ההזמנה במסגרת 

אותה הרכישה. 

5.6. למען הסר ספק, מובהר כי החברה אינה אחראית לכל נזק שאינו נזק ישיר, בכלל זה לכל נזק תוצאתי ועקיף ולכל הוצאה מכל מין וסוג, לרבות הוצאות טיסה, לינה וכיוב.' 

5.7. חלק מההזמנות באתר הן במסגרת תיווך בין המשתמש לבין ספק הכרטיסים. בהזמנות אלה החברה הינה מתווכת בלבד לפיכך, בין היתר,אין ולא תהא החברה אחראית לכל הפסד ו/או נזק ו/או הוצאה הנובעים ממעשה או מחדל של ספקי הכרטיסים וכל מי מטעמם. 

5.8. האתר יכול שיציע קישורים, היפר­קישורים או באנרים, לאתרים אחרים, אשר החברה אינה מפקחת עליהם או בודקת אותם, את מהימנותם ואת חוקיותם ואת כל הקשור לאבטחה שלהם ולמדיניות הגנת הפרטיות שלהם. לפיכך, החברה לא תישא בכל חבות, מכל סוג שהוא, בכל הקשור לזכויות על הקניין הרוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי, בגין התוכן שיפורסם בדפי האתר השונים או בכל אתר אחר שמקושר לאתר. 

5.9. החברה לא תהיה אחראית לשימוש שעושים משתמשים בקישורים לאתר, בדפים שאינם נמצאים באתר או באתרים אחרים, והמשתמשים מתחייבים לציית ולקיים את ההוראות והתנאים של אותם אתרים או דפי אינטרנט ולהתקשר ישירות לספקים של אתרים אלה או דפים אלה בכל הקשור לנושאים שיעלו כתוצאה מהכניסה, הדפדוף או השימוש בהם. 

5.10. החברה לא תהא אחראית בגין אי יכולתה לקיים התחייבויותיה ו/או בגין כל עיכוב באספקה ו/או ביטול הזמנה עקב כוח עליון כהגדרתו להלן. לעניין זה "כוח עליון" משמעו: שריפה, תופעת ו/או אסון טבע מכל סוג (רעידת אדמה, סופת שלגים, הצפה וכיוצא בזה,( תאונה, שביתה, השבתה, מחלוקות עובדים, מהומות, הפרעות, הכרזת מצב חירום, פעולות טרור, מלחמה, כל צו או חוק עירוני, מדינתי או לאומי, פעילות מבצעים ומבצעים צבאיים, כל כשל בהעברה או עיכוב העברה, כוח או מערכת תקשורת וכן, מעשה ו/או מחדל של צד שלישי שאינו בשליטתה של החברה.

6. הדין החל וסמכות השיפוט 

6.1. התנאים וההוראות המפורטים בתנאי השימוש, וכן כל שינוי או תיקון, כמו גם השימוש באתר, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה. 

6.2. סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באתר או הקשור אליו וכל רכישה דרכו מוקנית בזאת באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב. 

7. שונות 

7.1. במידה והוראה מהוראות תנאי שימוש אלה, תקבע על ידי ביהמ"ש כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי שימוש אלה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית. 

7.2. אין בתנאי שימוש אלה כדי לגרוע מכל זכות המוקנים לחברה לפי כל דין. 

8. צור קשר 

8.1. באפשרותך ליצור עמנו קשר בנוגע לכל שאלה אודות השירות, התנאים או מדיניות הפרטיות בכתובת בהודעת דואר אלקטרוני בכתובת  info@arttourism.es או לטלפון 03­-7216006 

דילוג לתוכן